Ръководител работна група:

г-жа Весна Балтина – Зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“

и членове:

 1.арх. Емил Бурулянов – Главен архитект Община Бургас
 2. урб. Николай Цоцомански – Директор на дирекция „Устройство на територията“
 3. инж. Димитър Бакалов – Директор на дирекция „Строителство“
 4. Антония Дякова – Началник на отдел „Стратегическо планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие““
 5. Величка Великова – Началник на отдел „Международно сътрудничество и интегрирани териториални  инвестиции““
 6. Олга Андреева – Началник на отдел „Финансово – счетоводни дейности
 7. Стефка Калева – Директор на дирекция  „Гражданска регистрация на населението“
 8. инж. Маринета Николова – Началник на отдел „“Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата““
 9. Виолета Лазова – Началник на отдел „Икономика и бизнес развитие“
10. Веселина Таралова – Директор на Дирекция „Образование и демографски въпроси“
11. Богдана Маринова – Директор на дирекция „Човешки ресурси“
12. Мая Павлова Казанджиева – Директор на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики;
13. Цветина Ченгелиева – Ст.специалист в отдел „Общинска собственост“,
14. Радовеста Стюърт – Началник на отдел „Туристически политики и дейности“
15. Димитър Маджаров- Директор ОП „Летен театър, фестивали и концерти“
16. Гергана Димитрова – Гл.експерт в дирекция „Информационно облсужване и технологии“
17. Михаил Митев – Гл.експерт в дирекция „Административно обслужване“
18. Петър Парушев – Началник на отдел „Култура“
19. Катя Делчилова – Директор на Младежки културен център
20. Габриела Славова – Мл.експерт „Превенции и младежки политики“

За разработване на Плана за интегрирано развитие на община Бургас /ПИРО/ за периода 2021 -2027г. е сключен договор с избран изпълнител „ГЕОГРАФИКА“ ООД гр. София.

Задължения на Работната група /РГ/:
1. Работната група отговаря за подготовката и одобряването на ПИРО.
2. РГ разглежда и приема извършената работа на изпълнителя и дава препоръки за неговото изпълнение.
3. Представителите от съответните ресорни дирекции, ангажирани в Работната група отговарят за предоставяне на необходимата информация, свързана с подготовката на плана; ще участват в срещи с представители на изпълнителя и други заинтересовани страни за обсъждане на специфични въпроси, свързани с неговата подготовка.
4. Дейността на Работната група приключва с приемане на ПИРО от Общински съвет – Бургас.

Ръководителя на РГ координира осъществяването на всички необходими процедури по разработването на План за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021-2027 г. в съответствие със Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане и Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.