Цели на проекта:

Подобряване качеството на градската среда в Община Бургас като основен инструмент за постигане на социална интеграция и устойчиво балансирано градско развитие посредством:
1. Осигуряване на подходяща, привлекателна и достъпна инфраструктура в централната градска част на Бургас, осигуряваща възможности за пълноценен социален и културен живот на населението на града.
2. Изграждане на балансирана система от обществени пространства, достъпни за всички групи от населението.
3. Развиване на вътрешния потенциал на градската среда за разработване на устойчиви стратегии за справяне с голямата концентрация на екологични, социални и проблеми, свързани с градската мобилност.

Постигнати резултати:

√ Реконструирана, благоустроена и озеленена пешеходна зона ул. „Александровска“ от пл. „Царица Йоанна“ до пл. „Тройката“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“;
√ Реконструирана ул. „Генерал Гурко“, ул. „Адам Мицкевич“;
√ Благоустроена и паркоустроена Нова част на Приморски парк;
√ Възстановена декоративна стена „Стената на приказките“ и водно огледало – Приморски парк;
√ Благоустроена и реконструирана спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172;
√ Благоустроено и реконструирано пространство, заключено между бул. „Иван Вазов“, ул. „Хан Крум“ и ул. „Цар Петър“.

Стойност на инвестицията

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Бюджет на проекта: 10 364 242, 12 лв