Какво целим?

Проектното предложение е насочено към  подобряване на енергийната ефективност в сграда на Община Бургас- публична общинска собственост, с идентификатор 07079.602.554.1, УПИ II-365, кв.49, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, предназначена за нуждите на развитие на спорта сред подрастващото население на общината и провеждане на спортни училищни прояви и такива от календара на Община Бургас.

Планирани дейности

Планираните дейности включват въвеждане  на  енергоспестяващи мерки по ограждащи елементи (външни стени, покрив, под и дограма) и сградни инсталации, които ще доведат до повишаване на енергийната ефективност на Спортна зала „Младост“ и постигане на клас на енергопотребление „А+“. Изграждане на фотоволтаична инсталация с монокристални панели за производство на енергия за собствени нужди с инсталирана мощност 284 kWp и слънчева инсталация за битово гореща вода, които ще се монтират на покрива на сградата, с което ще се осигури 55,47 % енергия от ВИ за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление. След изпълнение на предвидените  енергоспестяващи мерки, сграда ще отговаря на изискванията „Сграда с близко до нулево потребление на енергия“.

Очаквани резултати

Изпълнението на проекта ще допринесе за надграждане на резултатите на Община Бургас в изпълнение на политиките си за по-висока енергийна и ресурсна ефективност, намаляване на вредните емисии, подобряване качеството и комфорта на живот, както и по отношение на ефективното управление на енергията. Очакваните резултати от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в сградата на Спортна зала „Младост“ гр. Бургас:

  • намаляване потреблението на първичната енергия и постигане  клас на енергопотребление „А+“;
  • спестяване на общо 1470.98 MWh/г. първична енергия, постигнат дял на спестената енергия 83.96%;
  • екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички енергоспестяващи мерки е 1 735.75 t/y спестени емисии на CO2;
  • подобряване на комфорта на работещите и посещаващите спортната зала  и постигане на нормативно определените параметри на средата.
  • оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки;
  • намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура.

Контакти:

Антония Дякова – нач. отдел „Стратегическо развитие“

0885 89 56 40

a.dyakova@burgas.bg

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 6 408 382 лева

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас в ПИ с идентификатор 07079.602.554 по КК на гр. Бургас, УПИ II-365, кв.49, по плана на ж.к. „Славейков“ и превръщането й в сграда с почти нулево потребление на енергия.