• 01/01/2023
  • 30/06/2026

Цели на проекта:

Целта на проекта е да се разработи многофункционален пакет, който да превърне съществуваща енергоемка сграда в модерна, ефективна и най-вече устойчива структура. Интегрирайки ИКТ, възобновяеми енергийни източници, устойчиви материали и инсталации от ново поколение, RE-SKIN предлага цялостно и системно решение за енергийна модернизация и интелигентно обновяване на жилищни, търговски и обществени сгради. Специалната конфигурация и гъвкавостта на системата я правят подходяща за приложение в цяла Европа

Специфични цели: 
► Разработване на устойчиви и базирани на кръговата икономика системни решения за обновяване на сгради;
► Модернизиране на най-съвременните технологии за тяхното системно интегриране;
► Насърчаване на подхода на кръговата икономика при обновяването на сгради;
► Подобряване на достъпността на ВЕИ;
► Принос към дейностите по стандартизация и сертифициране;
► Осигуряване на устойчивост на сградата при климатични и екологични извънредни ситуации;
► Насърчаване на архитектурното качество на интервенциите за модернизация.

Дейности:

♦ Разработване на устойчиви и базирани на кръговата икономика системни решения за обновяване на сгради;
♦ Насърчаване подхода на кръговата икономика при реконструкцията на сгради;
♦ Разработване на интегрирана и многофункционална система за енергийно   преоборудване на съществуващи сгради;
♦ Демонстрационно обновяване на общинска сграда.

Очаквани резултати:

√ ще бъдат произведени 16 различни използваеми продукта на ниво на технологична готовност 7 или 8, което е близо до пазарната реализация, които могат да бъдат инсталирани като цялостен комплект или като групи от подкомпоненти;
√ също така ще бъдат създадени 4 различни използваеми процедури/методологии, насочени към подпомагане на прилагането на гореизброените продукти;
√ в последствие ще демонстрира техническите и методологическите резултати в 4 представителни сгради;

Стойност на инвестицията:

Договор за финансиране №101079957

Бюджет на проекта: 580 637,03 лв. с ДДС
Програма „Хоризонт Европа 2021-2027