Община Бургас използва много активно създадената за нея Географската информационна система (ГИС). Платформата е  разработена от общинското дружество „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД. ГИС е в процес на непрекъснато надграждане.

Тя включва основни модули: ОУП, Регулация, Застроителни планове, Кадастър и Подземна инфраструктура. Платформата функционира и се ползва ежедневно от експертите на Община Бургас, като подпомага ежедневната им работа. Създадена е и се попълва постоянно собствена база данни за регулационни планове ПУП, застроителни планове, подземни проводи и съоръжения на територията на Общината, в съответствие с нормативните изисквания и законовата уредба на Република България за устройство на териториите. Геопространствените данни на Община Бургас са изцяло в юрисдикцията на Община Бургас по отношение на собствеността на данните, поддръжката, актуализацията и съхранението им.

Описание на съществуващата система:

ГИС Бургас е интегрирана система със следната архитектура:
1. Уеб портал, за достъп до данните през интернет. Той осигурява възможност за преглед/разглеждане, търсене, редакции и справки с данни от Регулации, Кадастър (разглеждане), ОУП/ПУП, ППС и други цифрови карти и данни. Разработен е в съответствие със спецификацията ISO 19128 – Geographic Information, Web Map Service Interface. Данните са достъпни с публичен интерфейс и интерфейс за експерти.
2. Уеб ГИС Сървър за предоставяне на интеграционни услуги. ГИС модулите са създадени като сървърна информационна система с централизирана архитектура и единна централизирана геопространствена база от данни. Системата осигурява онлайн достъп на всички потребители до различни функции и възможности за работа в зависимост от правата им за достъп.
3. Уеб и Десктоп ГИС клиенти за достъп до данни за експерти, външни потребители и за публичен достъп – през системата може да се администрират всички профили на тематичните ползватели.
4. Система за управление на бази данни. Информационната база на системата е изградена като геопространствена база от данни (ГБД), базирана на система за управление на бази данни (СУБД). Геобазата данни осигурява необходимата функционалност за работата на ГИС система и съдържа различни типове информация като:
– Организирани в групи географски слоеве и атрибутни данни;
– Прикачени файлове;
– Таблични данни;
– Номенклатури;
– Връзки и зависимости между данните и др.

В платформата са интегрирани външен за граждани и вътрешен за общинската администрацията, уеб-базирани модули за работа с:
• ОУП/ПУП;
• Кадастър;
• Регулационни планове;
• Застроителни планове;
• ППС
В системата са създадени различни нива на достъп до модулите според правата, които потребителите имат:
• Потребител – разглеждане:
– За Експерти с възможност за експорт и печат и без възможност за експорт и печат на скици;
– За Клиенти със заплащане на услуги – в процес на разработка.
• Потребител – редактиране на определени слоеве;
• Администратор – администриране на потребители.

ГИС „Зелена система“

Модулът осигурява следните възможности:

  • Въвеждане/ импортиране, преглед/ разглеждане, търсене, редакции на елементи на Зелената система на населеното място и справки, свързани с тях;
  • Търсене на географски наименования – чрез задаване на български език или с транслитерирани наименования;
  • Възможност за он-лайн достъп на всички потребители до различни функции и възможности за работа в зависимост от правата им за достъп;
  • Създаване и работа с регистри и данни за зелената система на града;
  • Управление на дейности, свързани с поддържането на зелената система;
  • Възможност за работа с актуални заснети от дрон базови карти и анализ на елементите на зелената система.

Контакти:

Даниела Алексиева
„Иновационни системи – Бургас“ ЕООД
Тел.: 0888 225 390