• 02/01/2019
  • 02/05/2024

Какво целим?

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас.

Съпътстваща цел е намаляване на емисиите парникови газове от депонирани отпадъци и ограничаване изменението на климата.

Какво планираме?

Проектът предлага интегриран подход в управлението на отпадъците и прилага мерки, които са от по-висок ред в йерархията за управление на отпадъците. Избраният метод е суха метанизация и предвидената инсталация съдържа следните елементи:

  • анаеробна инсталация с капацитет 30 652 т/год., състои се от 8 бр. биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи към тях, както и мобилно оборудване – 2 броя челни товарача;
  • инсталация за компостиране – 6 броя тунели за компостиране на ферментационния продукт, тромел скрийн и системи към тях;
  • когенерационна система за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаза;
  • съпътстваща инфраструктура – довеждащ път 370 м.(тротоар, осветление), водопровод-149 м. и битова канализация – 111м., дъждовна-85 м., както и довеждащ кабел средно напрежение с дължина 231 м.;
  • предвижда се организиране на обща система за РСБрО, която включва 10 бр.   сметосъбираща техника и съдове за РСБрО: за Община Бургас за зелени отп.- 1700 бр. х240 л. и за хранителни отп. 6580 бр. х120 л., за Община Несебър-559 бр. х240 л. и 939 бр. х120 л., за Община Поморие-423 бр. х240 л. и 1114 бр. х120 л.

Очаквани резултати:

Изградена анаеробна инсталация с капацитет 30 652 т/год.

Контакти:

Мариела Гъркова – Ръководител проект

Тел. 056/907430

m.garkova@burgas.bg