• 01/12/2008
 • 31/05/2011

Какво целим?

Оценката на състоянието на отделни участъци от водопреносната мрежа на град Бургас, както и обективната необходимост от доизграждане на канализационната мрежа са основните значими причини за реализацията на проекта да се търсят както БФП така и заемни средства от ЕВБР. Едновременно с работата по мрежата е оценена и необходимостта от реконструкция на ПСОВ-Бургас, така че същата да отговаря на актуалното европейско законодателство, а също и реконструкция на резервоар Изгрев, с цел повишаване качеството на водопроводните услуги за гражданите на Бургас.

Извършени дейности

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

 • СМР
 • Строителен надзор
 • Авторски надзор
 • Одит
 • Публичност и информация

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 6 768 073 лв лева
Проект: „Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ-Бургас“ по ОП „Околна среда 2007-2013“

Резултати от проекта

 • Изградено КСП в кв. Долно Езерово, гр. Бургас.;
  Изграден тласкател по ПСОВ гр. Бургас 3,15 км;
  Изградена канализация в кв. Долно Езерово, гр. Бургас – 9 876 м.;

 Ръководител проект:
инж. Марияна Иванова, Началник отдел  „Геодезия и техническа инфраструктура“, Община Бургас