• 11/05/2020
  • 10/03/2022

Какво целим?

Осигуряване на достъпни и отговарящи на общоприетите стандарти жилищни условия за настаняване на лица и семейства в неравностойно положение на територията на Община Бургас в ново изградена жилищна сграда за социални жилища. Новоизградената жилищна сграда се намира в жилищния комплекс Меден рудник и ще осигури добра среда и възможност за развитие на млади хора, които се реализират в сферата на образованието и науката, и такива, които в момента са в затруднено материално положение.

Какво постигнахме?

Проектът реализира изграждане на многофамилна жилищна сграда за социални жилища за нуждите на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. Чрез проекта бе разработен качествено нов модел за социално включване, чрез осигуряване на модерни и достъпни жилищни условия и интегриране на възможности за подкрепа и насърчаване на активността на хора в неравностойно положение на територията на Община Бургас.

Планираните дейности включват изграждане и оборудване на многофамилна жилищна сграда с пет секции /4 двуетажни и 1 триетажна/ и капацитет от 47 апартамента с възможност за настаняване на около 120 човека.

Резултати от проекта

Изградени и оборудвани 47 апартамента, които осигуряват  възможност за настаняване на около 120 лица.

Стойност на инвестицията

Проект: „Изграждане на социални жилища в зона „Д“ ж. р. Меден рудник, гр. Бургас“, ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0011-C02, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Бюджет на проекта: 4 610 395,69 лева
БФП: 3 945 311,80 лева
Собствен принос: 605 000 лева

Контакти

Антония Дякова – нач. отдел „Стратегическо развитие“

тел: 0885 89 56 40

e-mail: a.dyakova@burgas.bg