• 02/12/2008
 • 30/09/2013

Какво целим?

ВиК инфраструктурата на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас е предмет на прединвестиционно проучване, чрез което са разработени цялостни модели за водопроводните и канализационните мрежи, идентифицирани са съществуващите слабости и несъответствия в развитието на мрежите, вкл. и с оглед на новоизграждащата се в това време ПСОВ, както и с оглед нормативни изисквания, и са съставени дългосрочни инвестиционни програми за развитие на ВиК сектора в населеното място. Във връзка с това са приоритетни инвестиционни мерки с оглед на поставените цели и ограничените ресурси, именно:

 • осигуряване на условия за свързване на канализационната мрежа с новоизграждащата се ПСОВ и елиминиране заустването на непречистени отпадни води към водопроемници в околната среда, както и гарантиране екологосъобразната работа на преливните шахти в канализационната система;
 • увеличаване на дела на населението обхванато от канализация, както гарантиране способността на съществуващата канализация да поеме увеличаващите се товари през проектния хоризонт;
 • осигуряване на необходимите количества качествена питейна вода при поносими икономически параметри.

Извършени дейности

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

 • Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционния проект;
 • СМР
 • Строителен надзор
 • Авторски надзор
 • Одит
 • Публичност и информация.

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 13 824 278,35 лева
БФП: 13 824 278,35 лева
Проект №58111-С17-208/23.12.2008 г. „Инвестиционни проекти за водоснабдителни и канализационни мрежи на Бургас-Меден Рудник“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Резултати от проекта

 • Реабилитирани и новоизградени 18 км водопроводни клонове;
 • Изградени 2 бр. КПС;
 • Подмяна на 2 бр. помпени агрегати и рехабилитация на ПС „Победа“;
 • Изградени канализационни колектори с дължина 4.8 км;
 • Население, обслужвано от нови или подменени водопроводи, е.ж.: 23 000 души;
 • Население, обслужвано от подменени колектори с по-голям капацитет или такива, необходими за прехвърляне на отпадните води към ПСОВ, е.ж.: 20 000 души;
 • Население, обслужвано от нова канализация, е.ж.: 8 000 души.

Ръководител проект:
инж. Костадин Марков, Заместник-кмет на Община Бургас