Проект се изпълнява от Община Бургас в партньорство с „Институт по океанология“ при БАН и Басейнова Дирекция Черноморски регион – Варна.

Цели на проекта:

Главната цел на проекта е да бъдат създадени инструменти за оценка на морската среда чрез прилагане на нови технологии и най-добри практики за справяне с трите основни области на интерес страдащи от липсата на данни за морската среда, по-специално:
Откриване и класифициране на морските отпадъци в крайбрежните райони;
Регулярен мониторинг, почти в реално време на еутрофикацията на повърхностните води на големи акватории;
Мониторинг на подводния шума;

Основните дейности :

1. Доставка на оборудване за мониторинг в това число:
1.1. Доставка и инсталация на мобилни океаграфски системи за мониторинг на повърхностните води на Черно море, са инсталирани на 4-ри плавателни съда – катамаран „Анастасия“, танкери „NAVI“ и „AGAMEMNON“(Лукойл Нефтохим) и РО-РО „Дружба“ (Порт БГ Уест);
1.2. Доставка на безпилотен .летателен апарат с мултиспектрална камера за мониторинг на морските отпадъци;
1.3. Доставка на стационарни системи хидрофони за пасивен акустичен мониторинг на подводния шум;
2. Обучение на персонала;
3.Планиране на пилотни мониторингови полигони за наблюдение на морските отпадъции подводния шум и планиране на кампании за мониторинг на отпадъци по бреговата ивица за Северното и Южното Черноморие, включващо обучение на студенти и ученици;
4. Събиране, обработка и анализ на данни
5. Публичност

Постигнати резултати:

1. Разработени инструменти за подобряване на мониторинга на морската среда;
2. Повишен капацитет за оценка на състоянието на околната среда и обучен персонал;
3. Подобрено сътрудничество между научните институти, регионални и местни власти;
4. Повишена информираност на населението за ползите от опазване чистотата на морските води;

Стойност на инвестицията

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014

Бюджет на проекта: 585 714, 00 евро
Собствен принос: 534 247 лв.
ДБФП № Д34-11/31.03.2015