• 01/12/2005
  • 01/12/2010

Какво целим?

Оценката на състоянието на отделни участъци от водопреносната мрежа на град Бургас, както и обективната необходимост от доизграждане на канализационната мрежа са основните значими причини за реализацията на проекта. Едновременно с работата по мрежата е оценена и необходимостта от реконструкция на ПСОВ-Бургас, така че същата да отговаря на актуалното европейско законодателство, а също и реконструкция на резервоар Изгрев, с цел повишаване качеството на водопроводните услуги за гражданите на Бургас.

В рамките на проекта е изпълнено проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на различни части и елементи от ВиК системата на територията на гр. Бургас, така че да бъде постигнато:

  • Повишение в надеждността на водопроводната мрежа;
  • Подобряване събираемостта на канализационните води;
  • Реконструкция и модернизация на ПСОВ Бургас с изграждане на третично стъпало.

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 21 млн. евро
Програма ИСПА: 10,2 млн. евро
Финансов инструмент – ЕВБР: 10,8 млн. евро
Друга информация: Мярка № 2005/BG/16/P/PE/003

Резултати от проекта

• Магистрален водопровод от НР „Лозово” до х-л „Мираж” 1,7 км.;
• Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Бургас 13,5 км;
• Изграждане на канализация на кв. Победа – гр. Бургас – 6,5 км.;
• Реконструкция на ГПСОВ – гр. Бургас с изграждане на третично стъпало за отстраняване на азот и фосфор.