Цели на проекта:

В основата на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ стои интегрираният подход при подобряване на системата на градския транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект чрез:
♦ повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга;
♦ стимулиране метрополисните функции на града като значим административен, икономически и социален център в рамките на Югоизточен район за планиране;
♦ създаване на условия за по-добра мобилност на членовете на местната общност, включително за работещите и останалата част от населението на града, като се дава приоритет на природосъобразни начини на придвижване: обществен транспорт, велосипеди и ходене пеша;
♦ превенция и намаляване на задръстванията и повишаване на капацитета и скоростта
на системата за обществен транспорт;
♦ подобряване качеството на околната среда чрез намаляване на емисиите, развиване на тролейбусни системи и/или автобуси с ниско ниво на замърсяване;
♦ подобряване на безопасността на транспорта и придвижването в градската среда.

Социално-икономическият ефект от реализацията на проекта се илюстрира от следните количествените цели и прогнозни резултати до 2024 г.:
• Увеличаване броят на пътуванията с автобус от 26.1 милиона пътници годишно до 34.2 милиона;
• Намаляване средното време за пътуване в автобус от 21.4 минути на 16.5 минути на пътник;
• Намаляване броят на пътувания с лични автомобили от 88.9 милиона до 82.7 милиона годишно;
• Намаляване процентът на пътищата със задръствания от 5.4% дo 4.6%.

Постигнати резултати:

√ обновен автобусния парк;
√ изготвени технически инвестиционни проекти;
√ реконструктурирани и модернизирани автобусно депо и работилница, дизел и метан станция;
√ въведена система на бърз автобусен транспорт, Централна автобусна спирка и светофарна система с приоритет за автобуси;
√ изградени четири броя пешеходни надлези;
√ обновена и реконструирана съществуващата сграда на автогара Юг;
√ изградени велоалеи с обща дължина от 59.8 км.;
√ реконструиран и разширен терминал „Меден Рудник“;
√ въведена интегрирана билетна система за градския транспорт;
√ изградена система за информиране на пътниците в реално време;
√ въвеждането на система за контрол и управление на обществения транспорт;
√ изградена система за видео наблюдение (CCTV);
√ разработени предпроектни проучвания за надграждане на системата за бърз автобусен транспорт;
√ разработени предпроектни проучвания за изграждане на буферни паркинги.

Интернет страница на проекта: www.transportburgas.bg

Стойност на инвестицията

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.

ДБФП № BG161PO001/1.5-01/2010/001