• 04/02/2019
 • 04/12/2022

Какво целим?

Общата цел на проекта е създаване на подходяща среда за устойчива мултимодална градска мобилност в подкрепа на изпълнението на нисковъглеродни стратегии за развитие на градската среда.

Чрез мерки и инвестиции в транспортната инфраструктура, проектът допринася за постигането на следните специфични цели:

 • подобряване на условията за придвижване, чрез гъвкаво регулиране на трафика и алтернативи за пътуване в градската среда;
 • подобряване на качеството и достъпа до услугите, свързани с обществения транспорт;
 • повишаване безопасността на уличната мрежа и условията на придвижване; създаване на подходяща инфраструктура за мониторинг и управление на транспортната система на град Бургас.

Основни дейности:

 • Надграждане на системата от Бързи автобусни линии, чрез реконструкция и рехабилитация на основни транспортни трасета и създаване на „бърз автобусен коридор“ по бул. „Демокрация“, нова организация на движението и оптимизация на паркирането. Общата дължина на предвидените за реконструкция/рехабилитация участъци е 3990 м.;
 • В рамките на проекта ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания на пешеходните подлези чрез изграждане на пътнически асансьори;
 • С реализирането на проекта се оформят нови, регламентирани паркоместа в района;
 • Въвеждане на интегрирана система за управление на трафика в града, включително автоматизирано управление на кръстовища, трафик детекция и видеонаблюдение на ключови места от градската територия;
 • Във връзка с въвеждане на централизирано управление на трафика в гр. Бургас се предвижда интервенция на 22 светофарно регулирани кръстовища, както и изграждане на 15 стратегически локации за събиране на трафик информация. Предвижда се изграждане на 4 бр. нови пешеходни светофари по бул.„ Демокрация“.

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 9 980 260.00 лева
БФП: 7 758 281.00 лева
Собствен принос: 2 221 979.00 лева
Проект BG16RFOP001-1.004-0006-C04 “Интегриран модел за управление на градската мобилност – І етап”, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Очаквани резултати:

 • насърчаване на мултимодалността на градско ниво, подобряване скоростта и качеството на обслужване на обществения транспорт за устойчива промяна на модела на пътуване; подобряване безопасността на градската среда;
 • подобряване на пропускателната способност на кръстовищата и осигуряване на предимство на градския транспорт;
 • подобряване на достъпността на транспортната инфраструктура, включително и за хора със затруднена мобилност.

Контакти:
Даниела Алексиева
Координтор Екип ЗИП за проект ИМУГМ
Тел.: 0888 225 390
Емейл: integrirangradski@abv.bg