• 15/03/2023
  • 15/03/2027

Цели на проекта:

Чрез Зелената сделка ЕС си постави амбициозни цели за декарбонизиране на транспорта. Според изследвания на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) , автомобилният транспорт допринася за най- големият дял от общите транспортни емисии (през 2019 г. 72% от всички парникови газове от вътрешния и международния транспорт) като 23% от транспортните емисии на парникови газове в ЕС идват от градските райони. През март 2023 г. стартира изпълнението на проекта Zero Carbon Infrastructure (ZCI), финансиран от програма Interreg Europe. Четиригодишният проект си поставя амбициозна цел да подкрепи 8 града и региона в цяла Европа в усилията им да развият зеления транспорт и инфраструктура с нулеви въглеродни емисии на техните територии.

Дейности:

За постигането на тази цел 8 партньора ръководени от администрацията на окръг Кроноберг (Швеция) и подпомагани от Университет Еразъм Ротердам ще си сътрудничат, търсят и тестват практически решения за преодоляване на предизвикателствата пред които са изправени:
♦ Частни (електрически) превозни средства: инфраструктура за зареждане – бариери и решения;
♦ Устойчива градска логистика;
♦ Бизнес моделът на устойчива градска мобилност – стимули, които изграждат търсенето за декарбонизирани транспортни решения;
♦ Преход към мобилност с нулеви въглеродни емисии: обществено приемане и комуникация.

Очаквани резултати:

√ Идентифициране и споделяне на добри практики за справяне с предизвикателствата;
√ Изграждане на капацитет на 8 публични органи чрез обучение и трансфер на знания;
√ Подобряване на 8 подходящи политически инструмента за осигуряване на необходимата инфраструктура и създаване на доверие на пазара.

Партньори:

1) Окръжен административен съвет на Кроноберг , Швеция – водещ партньор
2) Регионален съвет на Кайнуу , Финландия
3) Център за развитие, гр. Кран, Словения
4) Община Бургас, България
5) Правителство на Навара – Генерална дирекция за промишленост, енергетика и стратегически проекти, Испания
6) Градски съвет на Корк, Ирландия
7) Град Мехелен , Белгия
8) Град Парма, Италия
9) Университет Еразъм Ротердам, Холандия

Контакти:

Ивайло Трендафилов, главен експерт в Община Бургас,

056 841193

 i.trendafilov@burgas.bg

Стойност на инвестицията

ДБФП: № 01C0205

Бюджет на проекта: 4 079 136, 00 лв.
Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“