• 06/08/2019
  • 06/04/2021

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Какво целим?

Основна цел на Община Бургас в областта на културата е да постигне състояние, адекватно на съвременните предизвикателства, за което се изисква подкрепа на стратегически значими инициативи като опазването и насърчаването на културното многообразие, творческата мобилност и защитата на интелектуалната собственост в областта на културата, както и създаването на условия за развитието на културните индустрии, съвременни форми на творческо изразяване и качествено образование в областта на изкуствата и културата.

Сградата е съществуваща, изграждана като културен дом. С реконструкцията и преустройството на сградата се цели преосмисляне на вътрешните пространства в нея, тяхното зониране, осъвременяване функционалността на помещенията, създаване на условия за достъпност до отделните обекти в сградата, оползотворяване на неизползвани пространства и обеми, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения. Като неразделна част от инициативата е цялостната реконструкция на прилежащите терени при съобразяване с предвижданията за пешеходните зони и създаване на достъпна среда до сградата.

Новите обществено-икономически условия налагат нуждата от създаване на съвременен архитектурно-художествен образ на сградата – екстериор и интериор, функционално и смислено обогатяване на дейностите, прилагане на мерки за енергийна и ресурсна ефективност.

Сградата следва да осигурява възможности за реализиране на следните основни дейности: театрална, музикална, концертна, художествена самодейност, лекционна, кръжочна, обществено – политическа.

Какво направихме?

Домът на нефтохимика вече разполага с 8 многофункционални и напълно обновени в духа на новите тенденции зали. Преди реконструкцията те бяха 4. Всяка от тях разполага със собствена озвучителна система и подходящо осветление. Към всички има съблекални, обзаведени с душове и гардероби.
„Зрителната зала“, която е най-голямата, разполага с 514 места. Сцената вече може да се върти, след като дълги години задвижващият механизъм не функционираше заради повреда. Това позволява декорите да бъдат сменяни по време на представление. С подобна опция могат да се похвалят само най-големите театри. За функционирането на сцената и провеждането на представленията са монтирани 30 чиги. Това са устройства за управление на завесите, които се управляват с микропроцесорен пулт.
След края на реконструкцията Зрителната зала бе кръстена на големия композитор – бургазлията Тончо Русев, което е едно признание за неговия талант и прекрасно творчество.
Зрителната зала е оборудвана с изцяло ново осветление, което е монтирано на 4 управляеми моста. Обособени са две зони за хора в инвалидни колички. Старите седалки са подновени с нови и много по-удобни.
Важна част в Зрителната зала е оркестрината, което позволява в нея да се поставят не само театрални постановки, а още мюзикъли и оперети.
Техническата кабина в Зрителната зала също е изцяло нова. Тя е разделена на три панела – за кинопрожекции, звук и осветление.
Камерната зала в културния център, разположена от страната на ул. „Христо Ботев“, също дава възможност за провеждане на различни събития. Тя е със самостоятелен вход и е подходяща за репетиции, изложби, конференции. Оборудвана е с огледала и станки за балет, може да се използва и като картинна галерия.
Две нови зали са обособени в надстройката на Дома на нефтохимика. Те са с площ от 135 и 85 кв. метра и разполагат с огледала, станки за балет, озвучаване. Подходящи са за изложби, семинари и презентации.
В Дома на нефтохимика има обособени няколко ателиета, които може да се използват за обучение по музика и рисуване.
Изцяло обновени и обзаведени с огледала и специални лампи са гримьорните. Така се осигуряват добри условия за подготовка на артистите и бърза смяна на костюмите по време на представление.
Залата на Общинския съвет също е обновена. Тя също може да се използва за семинари и презентации. Към нея има специална витрина, в която ще бъдат поставени награди и отличия, които се връчват на изявени граждани, и символи на местното управление.
Фоайето също е многофункционално. Оборудвано е със конструкции за окачване на картини, за да може в него да се провеждат изложби. По стените са монтирани големи монитори за излъчване на видеоматериали и презентации. Обособени са 6 касови пункта за продажба на билети.
Другата новост в Дома на нефтохимика е вътрешният двор, в който е обособена сцена за провеждането на концерти, рецитали и други събития. За тяхното обезпечаване е осигурена мобилна озвучителна техника и осветление.
Сградата на НХК е свързана към газопреносната мрежа, оборудвана е с чилър система за отопление и охлаждане. Всяка една зала е снабдена със система за самостоятелно регулиране на температурата.
Изцяло обновени са външните пана – на фасадата към ул. „Христо Ботев“ и във вътрешната част. Изцяло е възстановен и откритият по време на реконструкцията стенопис с нестинарки, който сега се намира в библиотеката към клуба на ветераните от Лукойл – Нефтохим.
В сградата на културния център са обособени административни кабинети. В средното крило ще се помещават руските клубове към НХК. В северното крило ще се намират омбудсманът и административните ръководства на Авиомузея и общинската дирекция за младежки дейности. В южното крило ще се помещават Съюза на ветераните на Лукойл – Нефтохим – председателят и Управителният съвет на организацията, както и библиотеката към клуба.
Удобствата за хората с увреждания също бяха акцент при реконструкцията. Монтирани са два асансьора за лица с колички в северното и южното крило. Във вътрешната част са монтирани две пасарелки, които позволяват на хората с увреждания да стигат до всяка точка в сградата без да излизат от нея.

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 9 490 230.92 лева
БФП: 4 019 217.00 лева
Финансов инструмент ФГР Юг: 5 151 384,72лв., включващ финансиране от ЕФРР по ОПРР 2014-2020  лева
Собствен принос: 319 629,20 лева
Проект „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“ се реализира с комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, финансов инструмент Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България от Фонд за устойчиви градове и собствен принос на Община Бургас.

Преди

Сега