• 14/04/2020
  • 14/04/2022

Какво целим?

Повишаване на привлекателността на селищно образувание „Ченгене скеле“ и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство и природа.

Специфични цели:

  • Създаване на нов туристически продукт с потенциал за преодоляване на сезонността в бургаски регион;
  • Подобряване на туристическия имидж на региона;
  • Създаване на условия за опазването, популяризирането и препредаването на нематериалното културно наследство между отделните поколения;
  • Повишаване знанията по отношение на традиционни занаяти, автентични обичаи и фолклор;

Какво направихме?

Проучване на нематериалното културно наследство свързано с рибарството в Бургаския залив; разработване на интерпретационни програми и подготовка на аниматори за тяхното провеждане; разработване на идейна концепция и изграждане на етнографска експозиция, дейности за популяризиране на проекта.

Три тематични проекта с европейско финансиране завършват облика на рибарско селище Чнегене скеле.  В проект „Силата на водата“ по ОП „Региони в растеж“ бе обновена и развита инфраструктурата на рибарското селище. С цел подобряване достъпността на дестинацията бе закупено корабче за туристически пътувания. С втори проект по Програмата за морско дело и рибарство бе изградена и лодкостоянка.

С изпълнението на тези три свързани и надграждащи се проекта Община Бургас иска да развие и популяризира уникалността на селищното образувание „Ченгене скеле“, за да го превърне в целогодишна туристическа дестинация, като едновременно с това съхрани нематериалното културно наследство, традиции и природата в района.

Стойност на инвестицията

Културно-туристически комплекс Ченгене скеле е изграден в рамките на проект „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентноспособна туристическа дестинация“. Финансиран от: Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020г.“, Фонд за устойчиви градове, Община Бургас.

Експозиционните къщички, представящи рибарския занаят и традиция са създадени в рамките на проект „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“, финансиран по процедура № BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”, АДБФП №МДР-ИП-01-16/14.04.2020г., по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Бюджет на проекта: 324 866,72 лева
БФП: 324 866,72 лева