• 29/05/2018
  • 12/05/2022

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Какво целим?

Чрез реализацията на проектните дейности и въвеждане на мерки за енергийна ефективност ще бъде удовлетворена потребността от повишаване класа на енергопотребление на сградите, ще се осигурят по-добри условия на живот за обитателите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Основните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сгради, намиращи се в историческия център на града. Четири от сградите са паметници на културата, 2 са ансамблов паметник на културата, 2 сгради попадат в охранителна зона на паметник на културата, а останалите 2 не са паметници на културата.

Резултати от проекта

В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради включени в проектното предложение ще се допринесе за:
• повишаване класа на енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като ще достигнат минимум клас C“ и намаляване на разходите за енергия;
• спестяване на 1 712 179 kWh/год. първична енергия;
• 437.71 т./г. екологичен еквивалент на спестените емисии въглероден диоксид.

Контакти:
Камер Ахмедов
Координатор проект, гл. експерт в дирекция „Стратегическо развитие“
056 / 907 259
k.ahmedov@burgas.bg

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 1 735 012,27 лева
БФП: 1 620 735,43 лева
Собствен принос: 114 276,84 лева
Друга информация: Проект BG16RFOP001-1.004-0004-C04 „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“

Преди

Сега