• 20/10/2020
  • 30/04/2024

Какво целим :

Община Бургас стартира изграждането на „Младежки Международен Център“ през февруари 2021г. Нашата основна мисия е да обединим потенциала на младите хора между 15 и 29 години, създавайки активна, креативна и обществено ангажирана общност.

Проект „Създаване на Младежки международен център Бургас” предвижда

осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура, отговаряща на високите стандарти на Съвета на Европа за младежка работа и предоставяща качествени, разнообразни и комплексни услуги в подкрепа на развитието на младежкия сектор.

Община Бургас избра територия в най-големия и най-населен градски квартал – ж.к. “Меден рудник“, за изграждането на Младежки международен център. Теренът се намира в близост до централна улична артерия, главни линии на градския транспорт и училище. Новостроящата се сграда ще се състои основно от един партерен етаж с два допълнителни по-малки етажа, осигуряващи услуги за настаняване и отдих. Предвижда се в центъра да има отделни зали, предназначени за провеждане на конференции, семинари, срещи и неформални образователни дейности, включително и с международен обхват.

Дейността на Центъра ще бъде насочена към подпомагане и подобряване качеството на живот на млади хора на възраст между 15-29 години чрез провеждане на неформални културни и образователни дейности. Услугите, предоставяни от него, ще бъдат достъпни за всички млади хора, включително представители на семейства с ниски доходи, хора с увреждания, младежи от етническите малцинства, както и живеещи в малки и отдалечени населени места около град Бургас.

С реализацията на проекта Община Бургас ще предлага качествени услуги на младите хора, съобразени с техните потребности; насърчават тяхната активност и творчество; допринасят за тяхното личностно развитие и израстване; и подобряване на международното младежко сътрудничество. Проектът е от изключително значение за Община Бургас и крайъгълен /ключов момент в устойчивото развитие на едно младежко общество.

 

Основни дейности :

1. Изграждане на младежко общество в региона – ангажирани, приобщени, свързани

Една от основните цели на Младежки Международен Център е достъпност на услугите за всички млади хора, включително и за тези от съставните населени места на Бургас. Заложените дейности са разпределени в няколко пакета, първият от които е насочен към мотивиране и активно включване на младежи в процеса на формиране на местни и национални политики. В рамките на тази дейност са заложени обучения, семинари и курсове за насърчаване и подпомагане на самостоятелни младежки инициативи.

2. Развитие на ключови умения

Този функционален пакет има за цел да насърчи развитието на младите хора в областите изкуство, наука и предприемачество. Трите студиа по ключови умения с организираните към тях събития са насочени към създаването и развитието на качества като креативност, критично мислене и информационна грамотност.

3. Образованието – стратегически фактор в 21 – ви век

Третият функционален пакет, заложен в проекта „Младежки Международен Център – Бургас“, е част от мерките за превенция и реинтеграция на отпадналите, или застрашените от отпадане от образователната система ученици. В него са включени дейности, насочени към решаване на ключови проблеми, като социално изключване, трудности в училищната адаптация, липса на образователна мотивация, липса на връзка между училище и семейство.

4. Предизвикателствата на новото време

Четвъртият функционален пакет от дейности е насочен към създаване на устойчивост към външни влияния като агресия, младежка престъпност, социална изолация в условията на пандемията от Covid – 19, както и дискриминация по полов, или расов признак. „Младежки Международен Център – Бургас“ разработва инструменти и възможности, чрез които младите хора да се чувстват приобщени, активни и пълноценни граждани.

  • Психологически консултации​
  • Социално – културен кампус​
  • Организиране на спортни състезания и мероприятия
  • ​Редовни срещи със семейни занимания като кино, вечер на културите, настолни игри и състезания

5. Международни и национални партньорства

Основна мисия на Младежки Международен Център – Бургас е създаването на устойчиви партньорства. Ключови партньори на национално ниво са участниците в програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, сред които изградените Младежки центрове в Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич. Партньорската мрежа се обогатява с изграждащите се Центрове в градовете Перник, Враца и Монтана. Международните дейности включват съвместни инициативи с отдел „Младежки дейности“ към Община Рейкявик, Исландия, която е основен партньор на Община Бургас по проекта.

Стойност на инвестицията :

Бюджет на проекта: 6 270 835,15 лв

БФП: 4 612 546,95 лв

Съфинансиране: 1 658 288,20 лв

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 -2021 г. Партньор по проекта е Община Рейкявик, Исландия.

Резултати от проекта :

Очакваните резултати включват:

  • Изграждането на 1бр. Младежки международен център;
  • Над 2000 младежа обхванати от проектните дейности, от които 20% от уязвими групи;
  • 10 наети служителя в ММЦ Бургас;
  • 10 обучени служителя в младежките центрове,обучени за работа в съответствие с националните стандарти за младежка работа;
  • 28 участника в международни обмени с партньора по проекта от Рейкявик, Исландия;

Контакти:

Станислав Мъжгълов – ръководител проект
e-mail : stanislav.mazhgalov@gmail.com;
Мария Бурулянова – координатор проект
e-mail : m.burulyanova@burgas.bg;
Катя Делчилова – техн. сътрудник
e-mail : mkc_bs@abv.bg;
Мария Салабашева – управител ММЦ Бургас
e-mail : mariasalabasheva@gmail.com;

Уебсайт на проекта:  https://yicburgas.bg/