• 03/06/2009
 • 03/03/2011

ЦЕЛИ И ИНДИКАТОРИ:

Основна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез прилагане на мерки, които да ограничат изпускането на вредни емисии във въздуха.

Конкретна цел: Да се подобри контрола върху качеството на атмосферния въздух в Бургас.

Индикатори

 • брой стационарни станции за измерване качество на атмосферния въздух

базова стойност – 3; целева стойност – 4.

 • брой процедури/програми, осигуряващи качеството на данните

базова стойност – 1; целева стойност – 3

 • брой постоянни информационни канали

базова стойност – 2; целева стойност – 6

Партньори

 • Норвежки институт за изследване на въздуха (NILU)
 • Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:

 1. Закупена и инсталирана мобилна лаборатория за контрол качеството на атмосферния въздух
 • брой населени места, където ще се следи качеството на атмосферния въздух – 22
 • площ, покрита от извършвания мониторинг (480 км2)
 • брой параметри,измервани от новозакупената мобилна лаборатория – 8

2. Повишаване информираността на обществеността и проведени обучения

3. Предприети мерки за информация и публичност

 • създадена интернет страница; издадени и разпространени информационни материали

Стойност на инвестицията

Проект BG0030

Бюджет на проекта: 377 230 EUR
ФМ на ЕИП 320 646 EUR
Собствен принос: 56 584 EUR