• 30/05/2019
  • 30/05/2024

Какво целим?

Община Бургас е включена в район за оценка и управление на КАВ „Югоизточен“ с код BG0006 и е посочена като териториална единица с превишаване нормите за показатели: серен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и озон (Заповед № РД-969/21.12.2013 г.). Анализът на Програмата за подобряване качеството на въздуха 2016 г. – 2020 г. на Община Бургас и данните от непрекъснатия мониторинг отчитат, че част от населението на общината е изложено на периодични наднормени нива единствено по показателя ФПЧ10. Замърсяването с ФПЧ10 е основен проблем, свързан с КАВ на Бургас. Територията, засегната от наднормено замърсяване с ФПЧ10 през 2014 г. е изчислена на 5.4 km2, а населението, подложено въздействие на наднормени нива на ФПЧ10 (СДК) е 116 161 души. Измереният брой превишения за 2017 г. в АИС Долно Езерово е 116, АИС М. Рудник – 7, ДОАС РИОСВ – 29. Превишение на средногодишна (СГ) норма от 40 µg/m3 е отчетено единствено в АИС „Долно Езерово“. В резултат от използването на твърди горива в домакинствата СДК в кв. Долно Езерово достигат стойности от и над 120 μg/m3, а честотата на наднормените концентрации достигат до 55 % от общия брой регистрирани СДК през отоплителния сезон.

 

Какво планираме?

Проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ се изпълнява в две фази:

Първа фаза включва мерки за анализ и проучвания, провеждане на информационно – комуникационни кампании за промяна на поведението на гражданите и въвеждане на ефективен механизъм за инвестиции в алтернативни на твърдото гориво отоплителни инсталации за населението, като фокусът е кв. Д. Езерово. След финализиране на първа фаза и вследствие получените резултати има възможност да бъдат включени и домакинства от другите квартали на града при изпълнението на инвестиционните мерки във втора фаза.

Втората фаза включва мерки за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, включително демонтаж на заменяемите устройства, доставка и монтаж на стационарни индивидуални и многофамилни

домакински отоплителни инсталации с алтернативни източници на топлинна енергия.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Бургас чрез намаляване емисиите на ФПЧ10 с източник битово отопление с твърдо битово гориво. Целта ще бъде постигната, чрез изпълнение на следните специфични цели:

► Въвеждане на ефективни и специфични за местния контекст механизми за въздействие и ограничаване замърсяването на атмосферния въздух с източник битово отопление с твърдо гориво;

► Надграждане на системата от мерки за подобряване на КАВ чрез изграждане на допълнителен административен капацитет и формулиране и изпълнение на местни политики по управление на КАВ в Община Бургас;

► Повишаване на обществената информираност и насърчаване включването на местната общност в инициативи, свързани с подобряване качеството на въздуха.

Очаквани резултати

Изпълнението на проекта ще окаже положително въздействие върху качеството на атмосферния въздух, като се очаква няколкократно намаление на емисиите на замърсителите, емитирани от

битовото отопление на твърдо гориво.

√ Чрез редуциране на емисиите, особено на замърсителя ФПЧ10 ще се покрият изискванията на нормативната уредба за не повече от 35 дни годишно с превишения на средно- денонощните норми.

√ В допълнение, чрез изпълнение на дейностите ще се повиши чувствителността на местната общност към проблемите, свързани с качеството на атмосферния въздух, ще се стимулира промяна на ежедневното поведение и активно включване в инициативи и политики за превенция на замърсяването на околната среда.

Индикатори за постигане:

  • брой домакинства – 2426;

общо намаление на емисиите за периода на проекта: 2021 г. -2023 г. – 307,65 тона/год.

Контакти:

v.velikova@burgas.bg; 056 907 458; 0884 469 210

Величка Великова

Стойност на инвестицията

BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“

Бюджет на проекта: 12 965 829,11 лева
БФП: 11 020 954,75 лева
Национално съфинансиране: 1 944 874,36  лева