• 02/10/2020
  • 02/02/2023

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Какво целим?

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление „B“ в сграда на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, находяща се на ул. „Цар Петър“ № 5Б.

Планираните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации.

Резултати от проекта

В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в административната сграда, ще се допринесе за:
• Класът на енергопотребление на сградата ще се повиши от „D“ на „B“;
• Спестяване на 665 872 kWh/год. първична енергия, което се равнява на 43,54%;
• Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички енергоспестяващи мерки е 168,16 т/г. спестени емисии на CO2.

Контакти

Камер Ахмедов
Координатор проект, гл. експерт в дирекция „Стратегическо развитие“
056 / 907 259
k.ahmedov@burgas.bg

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 2 996 731,63 лева
БФП: 999 498,00 лева
Собствен принос на партньорите НАП, КРС, МВР, МРРБ и МТСП: 1 997 233,63 лева
Друга информация: Проект BG16RFOP001-1.004-0013-C03 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. „Цар Петър“ №5Б)“

Преди

Сега