Защо е необходимо развитие на парка?

Парк „Св. Тройца“ е разположен в ж.к. „Славейков“ на площ от около 146 дка. До 1960г. на тази територия са разположени градските гробища, които в периода 1960 -1975 година са преместени и се обособява парка в днешния му вид. Основните проблеми на парка са:

 • Лоша репутация на територията;
 • Слаба свързаност с жилищните територии разположени на север и изток от парка (к-с Зорница и к-с Братя Миладинови);
 • Влошено състояние на съществуващата паркова инфраструктура – амортизирана и не добре развита алейна мрежа, амортизирана паркова мебел, лошо състояние на озеленените терени, тревната, храстова и дървесна растителност;
 • Липса на привлекателна архитектурна и ландшафтна среда, която да привлече и задържи посетителите в парка;
 • Слаба обезпеченост с техническа инфраструктура – липса на поливна система за поддръжка на зелените площи и площадкова канализация за отвеждане на битово-фекални води, компроментирано парково осветление и недостатъчна мощност на съществуващото електорснабдяване.

Какви цели си поставяме?

 • Създаване на споделени публични пространства и внедряване на иновативни решения за подобряване на физическата среда на парка;
 • Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение;
 • Повишаване на безопасността и сигурността на парковата среда.

Как ще постигнем целите?

 

 • Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, детски и спортни площадки, водни площи и водни ефекти, тоалетни, поставяне на парково оборудване и други елементи от парковото обзавеждане;
 • Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи паркови алеи и подходи, изграждане на велосипедни трасета и алеи, включително поставяне на указателни знаци;
 • Полагане на нови основни настилки чрез иновативни технологии и материали устойчиви на атмосферни влияния и с противоподхлъзващ ефект;
 • Превръщане на парка в общодостъпна среда чрез рампи за хора в неравностойно положение и възможности за улесняване на пешеходното преминаване през тангиращите улици и булеварди;
 • Подмяна на осветителните тела, захранващата мрежа и внедряване на мерки за енергоефективност;
 • Прилагане на съвременни архитектурно – пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения (напр. иновативни настилки, водни ефекти, елементи на градското обзавеждане, ландшафтни тематични групи и кътове за отдих, растителни композиции с интересни растителни видове и висок художествено естетически вид и др.) при съхраняване в максимална степен на наличната дървесна растителност;
 • Създаване на различни функционални зони – арт зона (изложби на открито), вело-полигон, детска площадка, поляна за игри и пикник, зона за спорт и медитация (йога, пилатес), амфитеатър (сцена) на открито, оградена зона за свободно пуснати кучета, споделено работно пространство в паркова среда, младежки пространства, обособена алея за джогинг, въжен парк;
 • Изграждане на зона за споделено работно пространство с осигурени различни по големина и функции кътове за работа, осигурени с високоскоростен интернет и енергоефективно захранване, модерен интериор, санитарни възли в близост и невъзпрепятствана гледка към богато озелененото околно пространство;
 • Презатревяване и реализиране на цветни площи в парковите пространства и изграждане на автоматизирана поливна система за напояването им по точен график и с много прецизна продължителност;
 • Обогатяване на парковата среда с нови растителни видове – дървета, храсти и многогодишни цветя;
 • Изграждане на детски площадки;
 • Опазване и увеличаване на биоразнообразието в парка;
 • Изграждане на система за видео наблюдение за осигуряване на безопасна среда за посетителите на парка и превенция на вандалските прояви.