• 20/05/2013
  • 20/01/2016

Какво целим?

Проектът цели повишаване качеството на живот на населението на гр. Бургас в неговите различни аспекти: привлекателна градска инфраструктура, подобрени екологични условия, разнообразни функционални възможности за активен социален, културен и спортен живот, равен достъп за различни групи от населението, безконфликтна и безопасна мобилност интелигентно управление на градската среда.

Какво направихме?

През периода 2013 – 2015 г. в изпълнение на „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, Община Бургас реализира благоустрояването и рехабилитацията на 22 обекта от обществено значение допринасящи за осигуряване на устойчива градска среда с по- високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства.

Обекти на интервенция са градски пространства – площади, паркове и улици, детски и спортни площадки, междублокови пространства от висока обществена значимост.

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 19 141 972,24 лева
БФП: 15 787 078,83 лева
Собствен принос: 3 354 893,41 лева
Проект BG161PO001/1.4-09/2012/019 „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Резултати от проекта

В резултат от изпълнението на проекта е предоставена подходяща, привлекателна и достъпна инфраструктура в град Бургас, осигуряваща възможности за пълноценен социален и културен живот на населението на града и  е изградена балансирана система от обществени пространства, достъпни за всички групи от населението

  • Население, облагодетелствано от обновената градска среда –209 613 човека;
  • Хора с увреждания с улеснен достъп – 7 000 човека;
  • Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление – 142,2 Mwh
  • Подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки – 28 117 м2
  • Изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари – 38 027 м2
  • Реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа – 2 529 м2
  • Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони – 259 бр.

Контакти:
Йоана Ангелова
y.angelova@burgas.bg
056 / 907 458