• 18/08/2015
  • 30/04/2017

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Цели на проекта:

Обща цел: Повишаване на енергийната ефективност и дела на използваните възобновяеми енергийни източници, чрез въвеждане на съвременни технологии за отопление в Районна отоплителна централа ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас, в ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен и споделяне на добри европейски практики.

Специфични цели:
► подмяна на амортизирани и неефективни отоплителни мощности в РОЦ „Меден рудник“;
► изграждане на нова отоплителна инсталация в сградите на ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен;
► преустановяване ползването на неекологосъобразни източници на гориво и намаляване разходите за експлоатация;
► повишаване вниманието върху проблемите по опазване на околната среда на подрастващите и жителите на гр. Бургас, чрез провеждането на специализирани информационни кампании и обучения по темата.

Основни дейности:

♦ подмяна на отоплителни мощности в районна отоплителна централа (РОЦ), ж. к. „Меден рудник“, гр. Бургас и подмяна на 1,3 км. топлопровод до СОУ „К. Петканов“, ОУ „Елин Пелин“ и ОДЗ №1 „Морска звезда“;
♦ подмяна на стари акумулиращи и нафтови печки в ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен с нови алуминиеви радиатори, отоплявани чрез котел на биогориво;
♦ организиране на изложение на производители и представители на енергийно ефективни електро уреди за дома и производствени мощности за бизнеса, мощности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, изолационни строителни материали и др.;
♦ провеждане на обучения. В рамките на Енергийните дни на Бургас са проведени серия от обучения разделени в 2 модула-за граждани и специалисти. Бяха представени теми като: „Проекти за ВЕИ в сгради-специфични характеристики“, „Зелено строителство-зелени покриви и зелени фасади“, „Пасивни къщи“, „Примери за енергийно ефективни сгради в Норвегия“, „Оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата-домашно компостиране“ и „Ползи от въвеждане на енергийно ефективни мерки в домакинствата“;
♦ оптимизиране работата на районна отоплителна централа в ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас. Целта на плана за оптимизация е отоплителната централа да бъде приведена във възможно най-ефективен режим на работа, което ще допринесе за повишаване периода на експлоатация на инсталираните мощности, спестяване на средства на кандидата-Община Бургас, респективно на учебните заведения, без да се допускат компромиси с топлинния комфорт в сградите, както и допълнително ограничаване на вредите върху околната среда, причинени от експлоатацията на съоръженията.

Постигнати резултати:

Районна отоплителна централа в ж.к. „Меден рудник“
√ подменен 1 бр. автоматизиран котел за изгаряне на биомаса с мощност 1650 kW;
√ изцяло подменена 1,3 км. топлопреносна мрежа с нова;
√ спестяване на 207 297, 61 лв./ год. Екологичен еквивалент на спестена енергия 507, 64 тона CO2/ год.
√ изготвен и одобрен подробен план за оптимизация работата на РОЦ- „Меден рудник“;
√ внедряване на предписанията идентифицирани в плана.
ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен
√ монтиран 1 бр. автоматизиран котел за изгаряне на биомаса с мощност 100 kW;
√ монтирани алуминиеви радиатори в двете сгради на училището

Интернет страница на проекта: www.energygrants-burgas.eu

Стойност на инвестицията

Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Бюджет на проекта: 824 519,25 лв. с ДДС
ДБФП № BG04-02-03-022-007/18.08.2015г.

Преди

Сега