• 14/12/2020
  • 14/12/2022

Обща цел на проекта: 

Създаване на научна база данни за видовете плаващи отпадъци в морските води и по морското дъно в зони с повишен антропогенен натиск, разработване на класификация и оценката им, което ще допринесе за подобряване на знанията за морската среда.

Реализацията на проектното предложение допринася за постигане целите на „синия растеж“ с осъществяването на следните специфични цели:
► Повишаване на ангажираността и отговорността за опазването на морската околна среда на лицата от целевите групи.
► Подобряване състоянието на морската околна среда с въвеждане на мерки за намаляване на отпадъците в морето.
► Устойчиво управление и развитие на природните ресурси в Бургаския залив.

Дейности:

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
√ Събиране и анализиране на данни за плаващи отпадъци в морска среда;
√ Класифициране и анализиране на отпадъците в зони с повишен антропогенен натиск – морски дейности по корабоплаване и крайбрежен и морски туризъм;
√ Заснемане, обработка и анализ на данни за отпадъци по морското дъно в Бургаския залив. За осъществяване на тази дейност ще бъде закупена специализирана апаратура – подводно превозно средство с дистанционно управление;
√ Разработен знак -„син етикет“, който ще се поставя на заведение, което се е включило в инициативата за намаляване на полимерните отпадъци и не предлага пластмаса за еднократна употреба;
√ Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще разкрие нова дисциплина „Полимерни замърсители в морска среда“ към магистърски програми „Екология и опазване на околната среда”, „Екология и екологичен мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание“;
√ Провеждане на събития – една научна екоконференция и две събития тип „научно кафе“.

Резултати:

Очакван резултат по проекта е намаляваща тенденция в количеството на морски отпадъци, плаващи върху водната повърхност и отложени по морското дъно.

Партньори по проекта: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Стойност на инвестицията

ДБФП № BG14MFOP001-6.004-0007-C01/МДР-ИР-01-237/14.12.2020 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Бюджет на проекта: 375 785.97лв. с ДДС – БФП