• 01/03/2023
  • 31/05/2027

Цели на проекта

Основната цел на проекта е устойчив и нисковъглероден преход в подкрепа на екологичните и икономическите цели на ЕС. Чрез междурегионално сътрудничество, регионите ще идентифицират, споделят и обменят иновативни методологии, процеси и добри практики за подобряване на енергийната ефективност в туристическата инфраструктура.

Цели на проекта:  
► Улесняване на декарбонизацията на туристическата инфраструктура;
► Повишаване на енергийната ефективност на туристическата инфраструктура;
► Повишаване производството на енергия за собствени нужди в туристическия сектор;
► Насърчаване на нови видове туризъм, като „виртуален туризъм“, с ниско потребление на енергия и въглероден отпечатък;
► Подпомагане на туристическите обекти за справянето им с настоящата енергийна криза, която увеличава дела на разходите за енергия в общите им оперативни разходи, застрашаващи тяхната рентабилност и икономическа жизнеспособност.

Дейностите по проекта структурирани в три стъпки:

♦ СТЪПКА 1 – Картографиране на ситуацията в туристическия сектор по региони (SWOT & PESTEL анализ);
♦ СТЪПКА 2 – Идентифициране на добри практики и посещения по региони;
♦ СТЪПКА 3 – Трансфериране на добри практики и мерки в регионалните партньорски политики.

Дейности за Община Бургас:
♦ Идентифициране и прилагане на добри практики на ЕС, свързани с въвеждането на ЕЕ и ВЕИ в туристическите обекти на територията на Община Бургас.
♦ Стимулиране  на местните заинтересовани страни да работят в посока към внедряване на ВЕИ и ЕЕ в туристическия сектор.
♦ Проучване на възможността за влияние върху тези частно управлявани туристически места за настаняване (хотели, вили, къщи и т.н.), чрез въвеждане и прилагане на нови мерки за устойчива енергия в Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас 2021-2030 г., въз основа на знанията и добрите практики, придобити по време на изпълнението проекта.

Очаквани резултати:

√ Декарбонизиране на туристическия сектор и повишаване на неговата конкурентоспособност;
√ Повишаване на енергийната сигурност, самодостатъчност и устойчивост на туристическия сектор и адаптирането му към изменението на климата.

Партньори:
• Местна енергийна агенция Долна Подраве – Словения;
• Средиземноморски агрономически институт Ханя – Гърция;
• Регион Крит – Гърция;
• Университет Малта – Малта;
• Министерство на туризма – Малта;
• Термополис – Финландия;
• Регионален съвет на Южна Остроботния – Финландия;
• Община Кампобасо – Италия;
• Регионална енергийна агенция – Пазарджик – България;
• Община Бургас – България;
• Централна дунавска агенция за развитие с нестопанска цел ООД – Унгария;
• Община Миделбург – Холандия;
• Европейски институт за иновации-технологии – Германия

Стойност на инвестицията

Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“ (Interreg Europe 2021 – 2027)

Бюджет на проекта: 3 874 270,40 лв.(1 980 883,00 евро) с ДДС
Собствен принос: 127 520,12 лв. (65 200,00 евро) с ДДС
АДБФП № 01С0020/24.02.2023г.