• 01/01/2023
  • 01/01/2027

Какво целим?

Основната цел на проекта е да подкрепи усилията на Европейските региони в процесите на адаптиране и минимизиране влиянето на климатичните промени чрез реализиране на едро мащабни демонстрационни дейности с трансгранично значение.

В рамките на проекта Re-Value девет европейски крайбрежни града ще демонстрират как климатичната неутралност и качеството на градската среда могат да бъдат приведени в съответствие чрез преоценяване на връзката им с крайбрежието, укрепване на съпътстващите ползи и смекчаване потенциални неблагоприятни въздействия – накратко чрез планиране на градския преход за постигане на климатична неутралност. Градовете ще работят с дългосрочни планове за териториална трансформация (TTP), комбинирани с местно базирани крайбрежни демонстрационни пилотни дейности. В четирите водещи града (Алесунд, Брюж, Бургас и Римини) ще бъде приложен пилотен модел за интегрирано градоустройствено планиране и проектиране за постигане на климатична неутралност и значително намаляване на парниковите газове емисии до 2030 г.

Какво планираме?

Предвидените дейности за  Община Бургас по проекта включват:

-Разработване на съвместна интелигентна информационна система за моделиране и оценка на климатичното въздействие на мерките заложени при градското проектиране и  планиране с технологични възможности за визуализиране на сценарии;

-Разработване на  подробна пътна карта за устойчиво развитие и интегрираност на крайбрежните  зони, с цел прилагане на решения за постигане на климатична неутралност. Обследване на възможни сценарии,  инвестиционни и партньорски модели и изготвяне на предпроектни проучвания за прилагане на решения в градска среда.

-Прилагане на  пилотен проект на територията на крайбрежна градска зона в община Бургас, който да

демонстрира иновативни и природосъобразни решения за постигане на климатична неутралност на градската среда.

-Разглеждане и актуализиране на  Плана за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027.

-Разработване на каталог с добри практики и предложения за прилагане на природосъобразни, иновативни и зелени решения в градска среда, за да се намали уязвимостта на градската територия към съществуващи и бъдещи заплахи, породени от климатичните промени.

Контакти:

Зоя Стоянова

z.stoyanova@burgas.bg

056/907 430

Стойност на инвестицията

„Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда  в европейските крайбрежни градове“ „Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities“ (Re-value), финансиран по програма „Хоризонт Европа“

Бюджет на проекта: 597 375 евро