Какво целим?

ПСОВ Бургас – Меден Рудник е сред 36-те ПСОВ, включени в Националната Програма за Приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за селища с население над 10 000 еквивалент жители.

Какво направихме?

В рамките на проекта е изпълнено проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ с третично стъпало.
Проектът е изпълнен от Дирекция „Европейски и международни проекти“ МОСВ

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 6,5 млн. Евро
БФП: 6,5 млн. Евро

Програма ИСПА
ISPA 2002/BG/16/P/PE/009 – „Събиране и третиране на отпадните води в „Меден Рудник” – гр. Бургас”

Резултати от проекта

Осигуряване на капацитет за преработка на отпадъчни водни количества за 43 000 ЕЖ