Цели на проекта:

Проекта има за цел създаването на местен План за Устойчива градска мобилност, който да подобри координацията по популяризирането , планирането и оперирането на градски/агломерационни обществени транспортни мрежи, за да интегрира по-добре градовете по АТТАС и регионите, част от транспортния гръбнак на Югоизточна Европа, като ефективни главни и второстепенни пътни артерии от транс-национална достъпност, и да намали тапите в Европейските транспортни коридори.

Постигнати резултати:

√ Чрез изготвеният План за Устойчива градска мобилност се представят атрактивни и устойчиви решения за обществения транспорт и услуги в Бургас, което ще допринесе съществено за увеличаване дела на формите на обществен/колективен транспорт, създавайки рамка за безпроблемно интегрирано пътуване за всички пасажери, и по специално към лица, сменящи няколко вида транспорт и пътници, изминаващи големи разстояния.

Стойност на инвестицията

Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013“

Бюджет на проекта: 2 452 130 евро
Собствен принос: 144 840 евро