• 03/02/2021
  • 30/04/2024

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Цели на проекта:

Община Бургас е една от осемте български общини партньори в изпълнението на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021.

Водещ партньор е Националният доверителен екофонд. Партньор от страна на донорите е Асоциацията на местните и регионални власти (KS) в Норвегия в сътрудничество със Западнонорвежкия изследователски институт. Партньорите в България са осем общини: Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и София-град.

Проектът има за цел да подобри капацитета на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени.

Дейности:

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
♦ планиране;
♦ мониторинг и прилагане на действия за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени;
♦ преглед на стратегическите планове и идентифициране на инвестиционните дейности в осемте общини;
♦ инвестиционни мерки за прилагане на зелени решения в градска среда, които ще бъдат възложени чрез инженерингови договори.

Очаквани резултати:

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до постигане на следните резултати:
√ Повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени;
√ Оценени стратегически планове и програми на общините в осемте общини;
√ Приложени иновативни (пилотни) мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в градското планиране;
√ Двустранно сътрудничество, изразяващо се в подобрено сътрудничество между организации от държавите донории държавата бенефициент в рамките на програмата.

Преди

Сега