• 26/02/2021
  • 26/04/2022

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Цели на проекта:

Основна цел на проекта е да се подобри екологичният статус на морските води в Бургаския залив и да се повиши обществената информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и предотвратяване на морските отпадъци.

Специфични цели на проектното предложение:
► Намаляване количеството на отпадъците в морската среда от територията на община Бургас, причинени от земни източници;
► Повишаване на капацитета на представители на местните администрации чрез въвеждане на мерки за управление на отпадъците и прилагане на местни екологични правила;
► Изграждане на самосъзнание на местната общност, относно отговорността за използване на ресурсите и към опазване на морските води, чрез повишаване на екологичните познания.

Предвидени дейности:

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
♦ Провеждане на 4 бр. инициативи за намаляване на морските отпадъци:
1. Инициатива за почистване на плаващи морски отпадъци чрез закупуването на устройства за почистване на плаващи отпадъци, поставени на три пристанища – Бургас, Крайморие и Сарафово;
2. Инициатива за почистване на отпадъци от морското дъно – в партньорство със СНЦ „Приятели на морето“ Бургас;
3. Инициатива „Риболов на отпадъци“ – състезание между местни рибари;
4. Прилагане на „План за ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба в сградите и помещенията на Общински съвет и общинска администрация Бургас”.
♦ Разработване и провеждане на осведомителни и образователни кампании:
1. Провеждане на 2 бр. осведомителни кампании за популяризиране на предвидените инициативи за намаляване на замърсяването на морската среда;
2. Разработване и провеждане на 3 образователни кампании по отношение на източниците на замърсяване и възможните начини за намаляването или предотвратяването им, насочени към 3 различни целеви групи: ученици, рибарската общност, местна администрация;

Партньори:
• Фондация „Шанс за децата и природата на България“;
• NGO The Blue Army, Исландия.

Чрез изпълнение на дейностите ще се повиши чувствителността на местната общност към проблемите, свързани с опазване на екологичния статус на Черно море, ще се стимулира промяна на ежедневното поведение и активно включване в инициативи и политики за превенция на замърсяването на околната среда.

Резултати:

√ Намаляване на количествата отпадъци в Бургаския залив, чрез инициативи за почистване на морската среда;
√ Проведени образователни и информационни кампании насочени към предотвратяване и намаляване на отпадъците в морската среда.

Интернет страница на проекта: www.cleansea-burgas.com

Стойност на инвестицията

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП) на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01/26.02.2021г.

Бюджет на проекта:  274 604,46 лв.

Преди

Сега