Какво целим:

Проектното предложение е насочено към популяризиране на биоразнообразието в Черно море и опазване на околната среда чрез прилагане на природно базирани модели за устойчиво управление на културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“.

Какво планираме:

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:

-Надграждане на Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ с обособяване и благоустрояване на мултифункционална зона с пространство за занимания на открито – детски атракцион, посветен на темата за морската флора и фауна и рибарския занаят, площи за рекреация, паркова мебел и озеленяване;
-Прилагане на нов образователен интерактивен подход за подобряване на информираността на най-малките по темите за биоразнообразието на Черно море, вредите от човешката дейност и адаптация към настъпващите климатични промени. Целевите групи са чуждестранни и български туристи и гости на града: деца, младежи и възрастни от бургаски регион, местно население.

Очаквани резултати:

-Подобряване на туристическите услуги предлагани на територията на града чрез предлагане на нов туристически продукт;
-Подобряване информираността сред подрастващите за биоразнообразието в Черно море и опазване на околната среда;
-Стимулиране природосъобразно ползване и опазване ресурсите на околната среда;
-Насърчаване развитието на устойчив туризъм.

Контакти:

Мая Русева

Координатор на проекта,

Директор на дирекция „Стратегическо развитие“
056 / 907-457
m.ruseva@burgas.bg

Стойност на инвестицията

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., по процедура BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”.Договор № BG14MFOP001-4.126-0002-C01/МДР-ИП-01- 98/30.11.2023 г.

Бюджет на проекта: 391 071.69 лв. с ДДС – БФП
БФП: -332 410.94 лв.
Национално съфинансиране: 58 660.75 лв.