• 01/06/2017
  • 31/05/2022

Цели на проекта:

Целта на проекта е чрез събирането на информация за изпълнени природосъобразни проекти в градска среда и оценка на техния ефект да се разработят иновативни работещи природосъобразни решения, подходящи за прилагане в малки, средни и големи градове.
Например гр. Генк, Белгия (население 65 000 души) търси начини за превръщането на града от център на минната промишленост в център на устойчивата енергия. В Познан, Полша (население 500 000 души), властите стимулират интереса на местното население като им дават възможност да предлагат и след това да гласуват за различни природосъобразни решение, които да се приложат в кварталите или целия град. Бюджетът на тази инициатива през 2016 год. е бил 3, 3 млн. евро. А в Глазгоу, Шотландия (население 600 000 души), местният съвет цели всеки гражданин да има достъп до зелени или водни пространства на най- много 400 м от мястото, където живее. Към момента 60% от населението на Глазгоу живее на 50 м от изоставени и занемарени градски площи.
В рамките на проекта се предвижда партньорите да бъдат обучени да търсят и привличат външно финансиране за реализиране на своите зелени идеи, да създават конструктивен и устойчив диалог с местните общности за намиране и изпълнение на най -добрите решения за определен квартал или част на града, както и да разработят план за изпълнение на природосъобразни проекти в градска среда.
Проект „Природосъобразни решения за зелени градове – CONNECTING Nature“ се изпълнява от 37 организации от 19 страни. Община Бургас е партньор по проекта и участва в консорциума като „град-последовател“ (английски превод „fast-follower city“), чиято роля е да проучи добрите практики и приложи научените уроци, знания и опит на градове като Генк, Глазгоу и Познан в разработването на иновативни „зелени“ решения в градска среда, съотносими към нуждите на града.

Интернет страница на проекта: www.connectingnature.eu

Стойност на инвестицията

Програма Хоризонт 2020 Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз

Бюджет на проекта: 12 000 000 евро
Собствен принос: 110 000 евро