ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Цели на проекта:

Основна цел: да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреждания чрез създаване на центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Специфични цели на проекта:
► Създаване на нови възможности за подкрепа и условия за социално включване на лицата с увреждания, включително лица с тежки увреждания и техните семейства чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на интегрирани междусекторни услуги в общността;
► Осигуряване на адекватна подкрепа за живот в общността чрез подобряване достъпа до социални и здравни услуги на лицата с увреждания и техните семейства;
► Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността и домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Дейности:

Основни дейности:
♦ Извършване на ремонт и преустройство на съществуващи самостоятелни обекти за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания;
♦ Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане и специализирано транспортно средство за нуждите на Центъра;
♦ Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания;
♦ Подбор и наемане на персонал за работа в Център за подкрепа на лица с увреждания;
♦ Изготвяна на методика, вътрешни правила и процедури за организация на работата в Център за подкрепа на лицата с увреждания;
♦ Подбор на ползвателите на услугите в Център за подкрепа за лица с увреждания;
♦ Разкриване на Центъра и предоставяне на подкрепящи услуги, в. т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността за лица с увреждания и техните семейства.

Постигнати резултати:

√ Създаден дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, с капацитет 30 места, осигуряващ дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни;
√ Осигурено медицинско оборудване за предоставяне на медицинска помощ, подходящо обзавеждане за нуждите на Центъра, както и специализирано транспортно средство с оглед осигуряване на мобилност, достъпност и разширен обхват от предоставяне на социално-здравни услуги;
√ Създадени условия за стартиране работата на Центъра като за целта е извършен подбор и е нает персонал за работа в Център за подкрепа на лица с увреждания, състоящ се от 15 служители, включващи ръководител, 2 социални работника, 2 медицински сестри, 2 рехабилитатора, 1 психолог, 1 трудотерапевт, 2 домашни санитари за предоставяне на мобилни услуги, 3 санитари за „заместваща грижа“, 1 шофьор;
√ Проведени са серия от обучения в това число въвеждащо, надграждащо и индивидуални обучения на персонала за запознаване със спецификата на работа в Центъра, съобразени с нуждите на доставчиците на социални услуги и специфичните случаи, по които работят;
√ Изготвени вътрешни правила и процедури, регламентиращи дейността по функциониране на Центъра и предоставяне на новите услуги;
√ Проведен е подбор на потребители на Центъра като в рамките на проекта е предоставена дневна грижа на 30 потребители, предоставени са почасови здравно-социални услуги на над 90 потребители. Осигурена е заместваща грижа на 4 потребители и е предоставена грижа в домашна среда.

Стойност на инвестицията

ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01

Бюджет на проекта: 991 331.89 лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Преди

Сега