Цели на проекта:

Община Бургас изпълнява проект „Разработване на Програма за управление на отпадъците за територията на Община Бургас 2021-2028г.“. За изпълнението на проекта е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №014/14.12.2020г. с Национален доверителен екофонд, съгласно решение на Управителния съвет на Национален доверителен екофонд, финансиран по Програма „Микропроекти за климата“.
Основна цел на проекта е изготвяне на стратегически документ – Програма за управление на отпадъците (ПУО), съгласно приложимото законодателство, за подобряване управлението на отпадъците на общинско ниво.
Специфични цели:
► Да се осигури работещ инструмент за планиране и обосновка на необходимите ресурси, мерки и действия;
► Да се изготвят анализи на съществуващото състояние по управление на отпадъците на територията на общината;
► Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване чрез въвеждане на принципи на кръговата икономика.

Дейности:

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
♦ Събиране и анализ на актуална и надеждна информация за съществуващото състояние;
♦ Разработване на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2021 – 2028 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно законовите и методически изисквания на МОСВ;
♦ Създаване на Работна група за разработване на програма за управление на отпадъците;
♦ Повишаване на капацитета, информиране и публичност.

Очаквани резултати:

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до постигане на следните резултати:
√ Изготвен стратегически документ с приложени национални и европейски принципи и цели в областта на управлението на отпадъците на местно ниво. Подобряване управлението на отпадъците на общинско ниво и възможността за използването им като ресурс;
√ Устойчиво управление на отпадъците с възможност за използването им като ресурс;
√ Създадена Работна група за подпомагане разработването и изпълнението на ПУО;
√ Създаден институционален капацитет за изпълнение на мерки и прилагането на законодателството по управление на отпадъците на местно ниво.;
√ Повишена осведоменост относно ПУО;
√ Провеждане на 2 обучителни семинара и една кръгла маса.

Стойност на инвестицията

Програма „Микропроекти за климата“

Национален доверителен екофонд

Бюджет на проекта: до 50 000лв.