• 01/01/2012
  • 30/06/2014

Цели на проекта:

Проектът се фокусира върху ролята на културата и културното наследство, при формулирането и осъществяването на добавената стойност към регионалните стратегии за устойчиво развитие и интеграция на туризма в местните, регионалните, националните и европейските политики. Партньорите споделят опит за това как подобреното управление на културните туристически дестинации допринася за опазването и популяризирането на културното наследство и ландшафта, както и устойчиви политики за регионално развитие, особено във връзка с предизвикателствата на климатичните промени и икономическата криза.

Постигнати резултати:

√ Проучване и разработване на план за устойчиво развитие на югоизточен регион;
√ Разработен Пътеводител в културно-историческото наследство на югоизточен регион-на български и английски език;
√ На територията на Сдружението успешно са трансферирани добри практики в областите:Приемащи общности и отговорен туризъм, Маркетинг на дестинациите, Колоездене за туристи/посетители;
√ Сдружението като донор успешно предаде опита си в ефективното партньорство между четирите общини членове на Сдружението;
√ Подобрени регионални политики в областта на културата, културното наследство и устойчивия туризъм;
√ Придобиване на нови знания в по-слабо развитите региони на ЕС (вкл. нови държави-членки);
√ Защита и опазване на културни и исторически обекти и местности;
√ Защита и опазване на околната среда чрез въвеждане и популяризиране на стратегии за устойчив туризъм (Отговорен туризъм);
√ По-добро използване на европейските средства предоставяни по основните оперативни програми чрез вече доказани успешни практики и политики.

Стойност на инвестицията

 Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC

Бюджет на проекта: 1 491 591 евро
Бюджет на Сдружение на общините от югоизточен регион: 95 320 евро

Референтен № 1328R4