• 05/02/2018
  • 04/07/2020

Какво целим?

Проектът е насочен към осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация.

Дейности по проекта

Реазлизираните дейности включват изграждане и оборудване на  необходимата  социална инфраструктура за разкриване на  5 нови социални услуги на територията на община Бургас, а именно: Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21г.

Постигнати резултати

Осигурен капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 295 места.

Изградена и оборудва социална инфраструктура за разкриване на  5 нови социални услуги на територията на община Бургас.

Стойност на инвестицията

Проект: „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“, Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“.

Бюджет на проекта: 1 594 789.97 лева
Собствен принос: 61 659 лева

Контакти

Антония Дякова – нач. отдел „Стратегическо развитие“

тел: 0885 89 56 40

e-mail: a.dyakova@burgas.bg