Какво целим?

Проектът надгражда вече реализирани инвестиции в инфраструктурата на съществуващата индустриална зона с цел осигуряване на по-добра транспортно – комуникационна свързаност и стимулиране на трудовата мобилност. Едновременно с това усилията са насочени към преосмисляне на ролята на зоната и нейния принос за развитие на различните аспекти на териториалната система, в която тя функционира – КЗИИ „Бургас – Запад“. Ситуационно ПЗ Север е контактна на територии с преобладаващо жилищни функции (ж.к. Славейков) и такива със значителен природен капитал (влажна зона Бургаско езеро), което определя изключителни възможности за разработване на зоната като ключов елемент от обща концепция за устойчив и приобщаващ растеж.

Какво планираме?

1. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща техническа инфраструктура в ПЗ Север:
• Реконструкция на ул. „Одрин“;
• Реконструкция на път Бургас – Лозово изграждане на велосипедно трасе, изграждане на транспортна връзка между ул. „Одрин“ и бул. „Янко Комитов“, югоизточно от МОЛ „Галерия“;
• реконструкция и продължение на бул. Янко Комитов, разширяване на ПЗ Север чрез благоустрояване и изграждане на базова техническа инфраструктура в Бизнес зона „Мадика“;
2. Обновяване и ревитализация на зелени пространства на територията на ж.к. „Славейков“, създаване на пространства със смесени функции за бизнес и рекреация на територията на парк „Св. Троица“ и парк „Славейков“;
3. Разработване и прилагане на програми за обучение и взаимодействие между бизнес оператори за подобряване на иновационната активност, стимулиране на прехода към Индустрия 4.0 и инвестиции за ресурсна ефективност;
4. Създаване на Ресурсен център за квалификация и преквалификация на специалисти в съответствие с потребностите на предприятията, позиционирани в зоната и бъдещи инвеститори.

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 50 млн. лева