• 24/08/2016
  • 23/04/2019

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Какво целим?

Проект „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап“ включва изпълнение на серия от взаимосвързани дейности за осигуряване на привлекателна и достъпна възпитателна, образователна и спортна среда за най-малките и подрастващи граждани на гр. Бургас.
Изпълнението на проекта допринася за надграждане на резултатите на Община Бургас в изпълнение на политиките си за реконструкция, обновяване и модернизиране на възпитателните и учебни заведения.

Основните дейности включват:
1. Изпълнение на строително – монтажни работи по преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията в учебен корпус“;
2. Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин“;
3. Изграждане на нов корпус на ЦДГ „Чайка;
4. Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
5. Изграждане на нова детска градина в районен център – Меден Рудник“;
6. Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр. Бургас – II и III етап“;
7. „Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ „Петко Росен“ І етап“‘
8. Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ „Л. Каравелов“ и превръщането ѝ в учебен център;
9. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 „Ханс Кристиян Андерсен“ – филиал, к-с Лазур“

Стойност на инвестицията

Проектът се реализира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, която се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие.

Бюджет на проекта: 18 709 438.45 лева
БФП: 14 872 383.52 лева
Национално финансиране: 2 624 538.24 лева
Собствен принос: 1 212 516.69 лева

Резултати от проекта

В резултат от изпълнението на проекта са напълно обновени прилежащи терени и дворни пространства на 4 училища: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Елин Пелин“, СУ „Петко Росен“, ОУ „Братя Миладинови“. Изградени са 10 комбинирани спортни площадки за хандбал и мини футбол, 9 баскетболни игрища, 5 площадки за фитнес на отрито, 3 лекоатлетически писти със зони за дълъг скок, 3 детски площадки за обучение по безопасност на движението, зони за тенис и тенис на маса, арт сцена на открито и зони за почивка за деца и родители.
Като част от проекта е създадено и новото ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ – след цялостно преустройство и мащабен ремонт на сградата на бившия и ДДЛРГ „Ал. Г. Коджакафалията“
Изграден е нов корпус към съществуващата ЦДГ „Чайка“, предназначен за три градински и една яслена група.
Изградена е нова детска градина „Пинокио“ която единствената по рода си публична сграда, която притежава клас за енергийна потребление близък до нула.
Извършена е реконструкция и преустройство на старата баня в двора на ОУ „Л. Каравелов“, където в момента се помещава учебен център „Академия Европа“, предназначен за извънкласни дейности.
Обновителни и ремонтни дейности дейности наред с въвеждане на мерки за енергийна ефективност са извършени във филиалът на ЦДГ 2 „Ханс Кристиян Андерсен“ в комплекс „Лазур“.
За нуждите на ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“, ДГ „Пинокио“ и ЦДГ 2 „Ханс Кристиян Андерсен“ е осигурено съвременно и съобразено с нуждите на образователните заведения кабинетно обзавеждане и компютърно оборудване.
Преки ползватели на обновената и модернизирана инфраструктура, попадаща в обхвата на проекта, са 9609 деца и ученици, 700 души педагогически персонал и 196 служители.

Контакти:
Георги Сакалиев
Координатор на проекта, гл. експерт в дирекция „Стратегическо развитие“
056 / 907 318
g.sakaliev@burgas.bg

Преди

Сега