• 20/09/2022
  • 20/09/2025

Какво целим?

Целта на проекта е да насърчи създаването и развитието на енергийните общности на местно ниво, които да допринесат за постигане на енергийна устойчивост на градовете. Тези резултати могат да бъдат постигнати единствено чрез активното въвличане на местното население, подкрепени от местни/ държавни власти и политици, които да подпомагат енергийните общности. Създаването на ясни, прозрачни и лесно разбираеми и изпълними стратегии ще подпомогнат репликирането на постигнатите резултати и от други сдружения с желание за създаване на енергийни общности.

Какво планираме?

Работен пакет 1: Управление на проекта

Работен пакет 2: Създаване на модел основан на принципите на прозрачност и равноправие за съвместна работа между местните власти и енергийните кооперативи.

Работен пакет 3: Изпълнение на пилотни проекти

Работен палет 4: Подкрепа на граждански инициативи

Работен пакет 5: Създаване на регионални/ местни политики.

Работен пакет 6. Устойчивост, репликиране и функциониране на резултатите от прокта.

Резултати до момента:

  • Създадени 2 енергийни общности в гр. Бургас
  • Инсталирани две 30 KW фотоволтаични инсталации

Контакти:

Ивайло Трендафилов

+359 56 841193

i.trendafilov@burgas.bg

https://lifetandems.eu/

Стойност на инвестицията

 

Бюджет на проекта:

55 426 евро / 408 403, 83 лв.