Това ще бъде
БУРГАС

План за интегрирано развитие на Община Бургас (ПИРО), определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие за периода 2021-2027 г.