Какво е ПИРО?

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Бургас за периода 2021-2027 г. Документът обвързва предимствата и потенциалът за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

ПИРО 2021-2027 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Защо ПИРО е важен за Община Бургас?

Планът обхваща цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицирани нужди, за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Чрез ПИРО се осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Бургас.

Защо ПИРО е важен за общността?

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на района, общината и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В процеса на разработване е от съществено значение активното участие на всеки един заинтересован гражданин. Всеки може да се включи при определяне на местни инициативи, които допринасят за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.

 • Стратегическа цел 1

  Ускоряване на социално-икономическото развитие на общината чрез комплексно интегрирано въздействие, интервенции върху икономическата екосистема на общината.

 • Стратегическа цел 2

  Устойчиво подобряване на качеството на живот на местната общност и смекчаване на вътрешнообщинските дисбаланси в достъпа до критични обществени услуги (вкл. здравеопазване и образование).

 • Стратегическа цел 3

  Подобряване на регионалната интегрираност, физическата и дигитална свързаност между местата и пространствата в общината и региона.

 • Стратегическа цел 4

  Устойчиво използване на природно-ресурсния потенциал на общината и адаптация на нейната територия към предизвикателствата на климатичните промени.