Списък на стратегически документи и проекти на Община Бургас

Общински планове, програми и стратегии

Линк

Планове

1.

План за интегрирано развитие на град Бургас в периода 2021-2027

 

План за интегрирано развитие на град Бургас в периода 2021-2027 | Община Бургас (burgas.bg)

2.

Общински план за развитие на Община Бургас 2014-2020г.

Общински план за развитие 2014-2020 | Община Бургас (burgas.bg)

3.

План за управление на градската мобилност 2021 - 2031

План за управление на градската мобилност 2021 - 2031 (линк)

Стратегии

1.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас, 2022-2030 г.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БУРГАС, 2022-2030 Г. | Община Бургас (burgas.bg)

Програми

1.

Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за периода 2021-2027г.

Програми | Община Бургас (burgas.bg)

2.

Общинска програма за управление на отпадъците 2021-2028г.

Програми | Община Бургас (burgas.bg)

3.

Програма „Моят град, моят квартал, моята улица“

 

ПРОГРАМА „МОЯТ ГРАД, МОЯТ КВАРТАЛ, МОЯТА УЛИЦА“ | Община Бургас (burgas.bg)

4.

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2021 - 2028 г.

puo-burgas-2021-2028.pdf

Програми | Община Бургас (burgas.bg)

Проекти

1.

Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - братово

Община Бургас (burgas.bg)

2.

"Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

Община Бургас (burgas.bg)

3.

Mодернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 22 ЗОНИ, ВКЛЮЧВАЩИ ГЛАВНИТЕ ПЪТНИ АРТЕРИИ НА ГРАД БУРГАС | Община Бургас (burgas.bg)

4.

Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА БУРГАС ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ | Община Бургас (burgas.bg)

5.

"Интегриран градски транспорт на Бургас" 

Община Бургас (burgas.bg)