Община Бургас получи приз за устойчивост на политиките в сферата на управлението на транспорта

По време на годишната среща на Европейската конференция за управление на мобилността (ECOMM), която се проведе в Йевле, Кралство Швеция, Община Бургас получи приз за устойчивост на градските политики в сферата на управлението на транспорта.

Тя участва като пилотна община, обект на одит за достъпност на средата и качество на предоставяните транспортни услуги за гражданите, в рамките на проект EcoMobility SHIFT, финансиран по програмата „Интелигентна Енергия“. Партньорите по проекта, сред които водещи специалисти в транспортното планиране и разработването на системи за неговата оценка – Mobile 21, Trivector и Traject, разработиха система за оценка на градската среда, наречена EcoMobility SHIFT. Чрез нея беше извършен одит на шест европейски града, сред които и Бургас. При оценката бяха използвани общо 28 показателя, разделени в 3 групи, чрез които беше оценен капацитета на общината да планира, разработва, прилага и анализира предприетите мерки за улесняване достъпа на гражданите до транспортната услуга и въвеждане на екологосъобразни начини за придвижване в рамките на градската среда, изключващи ползването на личния автомобил.

Благодарение на предприетите от Община Бургас мерки за ограничаване на трафика в центъра на града, подмяната на автобусния парк на градския транспорт с нискоемисионни превозни средства и подобрената достъпност на градската среда за пешеходци и колоездачи, тя получи  положителни оценки по всички показатели и спечели Бронзов приз за екомобилност на града. Наградата беше връчена от ICLEI – водещ партньор по проект  EcoMobility SHIFT – на Ивелина Стратева, директор на дирекция „Икономика и стопански дейности“, която представи опита на Община Бургас в планирането, управлението и качествения анализ на транспортните политики, осъществявани от местната власт в рамките на града.