Приключи проектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП – Бургас

В рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. „Цар Петър“ №5Б)“, в присъствието на екипа по проекта, както и представители на бенефициента и партньорите, се проведе заключителна пресконференция и официално откриване на обект, с което успешно приключват дейностите по проекта.

Изпълнените дейности включват цялостна подмяна на окачена фасада, включваща топлоизолиране по непрозрачни ивици и монтаж на термопанел, монтаж на енергоефективна алуминиева дограма и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив на сградата, инсталиране на покривна фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 29,625 kW и подмяна на осветителни тела.

Постигнатите резултати в изпълнение на проекта са успешно въведени мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Териториална дирекция на НАП Бургас на ул. „Цар Петър“ №5Б, спестяване на 665 872 kWh/год. първична енергия и 168,16 т./г. екологичен еквивалент на спестените емисии въглероден диоксид.

Дейностите са изпълнени в рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. „Цар Петър“ №5Б)“, ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0013-C04, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.