Община Бургас изгради четвърта лодкостоянка в местността „Ъгъла“, кв. Сарафово

Община Бургас изгради четвъртата лодкостоянка в местността „Ъгъла“, кв. Сарафово, с което продължава грижата си за местната рибарска общност. Тя ще предоставя възможността за сезонно укритие на малки рибарски лодки, като капацитетът на съоръжението е 20 лодки с дължина 6,5 м. Лодкостоянката е оборудвана с вертикален кей на две нива. Предвидено е и съоръжение, осигуряващо пускането на вода на плавателните съдове, тяхното изваждане на сушата, както и съхранение или за извършване на ремонтни дейности с авторемаркета. В зоните за швартоване на лодките има предвидени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите. Изпълнени са брегоукрепване и защита от вълнения, течения и навлизане на наноси в акваторията.

Основна цел: подобряване на условията за развитие на сектор „Рибарство“, насърчаване на социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности на територията на община Бургас.

Специфични цели:

• Създаване условия за развитие на непромишлен и дребномащабен риболов в региона

• Опазване на местните традиции за риболов и рибовъдство в региона.

• Подобряване безопасността и условията за извършване на риболовна дейност.

• Подкрепа на местната рибарска общност чрез изграждане на подходяща инфраструктура за риболовна дейност.

Проект № BG14MFOP001-1.019-0003 „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“ се финансира по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от ЕФМДР, процедура № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“.