• 02/10/2018
 • 02/10/2024

Какво целим?

Община Бургас е една от 25-те общини в България с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ-10, на чиято територия има разположени пунктове за мониторинг, данните, от които се докладват ежегодно на ЕАОС и ЕК, съгласно изискванията на Директива 2008/50/ЕО и са обект на наказателна процедура по Нарушение № 210/2109 за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ-10 в атмосферния въздух. Замърсяването с ФПЧ-10 е основен проблем, свързан с КАВ на Бургас. Територията, засегната от наднормено замърсяване с ФПЧ-10 през 2014 г. е изчислена на 5.4 km2, а населението, подложено на въздействие на наднормени нива на ФПЧ-10 (СДК) е 116 161 души. Измереният брой превишения за 2017 г. в АИС Долно Езерово е 116, АИС М. Рудник – 7, ДОАС РИОСВ – 29.

Какво планираме?

Изпълнението на проекта е разделено на 3 фази. В настоящия момент проектът е във фаза 3, в която се изпълняват основните дейности по подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с нови,  които отговарят на съвременните екологични стандарти.

Други дейности по проекта:

 • Анализ на програмите за управление на КАВ и набиране на допълнителна информация;
 • Анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха;
 • Анализ на алтернативи за отопление на домакинствата и пазарно проучване;
 • Изграждане на капацитета на координиращия бенефициент, асоциираните бенефициенти и заинтересованите страни;
 • Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление – подмяна на отоплителни уреди на дърва би/или въглища с нови, отговарящи на съвременните изисквания за еко-дизайн;
 • Оценка и мониторинг;
  • Дейности за публичност.

Очаквани резултати:

 • Брой подпомогнати домакинства – 1 994;
 • Намаление на емисиите на ФПЧ10 от целевия брой домакинства е в размер на 30 т/г.

Контакти:

Величка Великова

v.velikova@burgas.bg

https://lifeipcleanair.eu/

Стойност на инвестицията

„Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ LIFE17 IPE/BG/000012-LIFE IP CLEAN AIR, Програма Лайф 2017

Бюджет на проекта: 2 270 829 евро

Собствен принос: 908 332 евро