• 02/06/2010
  • 02/05/2013

Цели на проекта:

Проект за EcoMobility SHIFT е насочен към разработване на метод за оценка, подобряване и насърчаване на екологичната устойчивост на местните политики в сферата на транспорта и градското планиране.

EcoMobility SHIFT е цялостна схема за управление на качеството, която дава възможност градовете да оценят настоящото състояние на своята Еко Мобилност и да очертаят пътя за постоянното й усъвършенстване, чрез извършване на независим одит на състоянието й за да получат етикет за качество.

В дългосрочен план, участието в програма SHIFT би подпомогнало градовете да достигнат до по-добри и ефективни резултати в секторът «Транспорт» и свързаните с него здравен, социален, икономически и екологичен аспект в политиките на местните власти.

Екомобилността е свързана със способността на всеки индивид да пътува, да има достъп до различни възможности и да достига до дестинации по безопасен и здравословен начин, щадящ околната среда. Жителите на екомобилни градове могат удобно и бързо да вървят пеша, да карат велосипеди и да използват обществения транспорт. В резултат на това те водят по-здравословен и спокоен живот и са в по-тесен контакт със заобикалящата ги общност. Градовете с високи нива на Екомобилност развиват градската среда като поставят хората пред автомобилите, упражняват по-малък натиск върху околната среда, увеличават възможностите за градска мобилност и насърчават използването на енергийно ефективен транспорт, в това число и немоторизиран.

Схемата се прилага на два етапа:
І. Местната администрация сформира работна група, която да извърши вътрешна оценка на представянето на града по определените в схемата показатели.
След отчитане на резултатите от вътрешната оценка градът кандидатства за извършване на независим одит на градската среда.
ІІ. Провеждане на независим одит и присъждане на етикет по Екомобилност.
Процесът на самооценка и последвалия външен независим одит доведоха до изготвянето на актуални доклади, съдържащи оценки за:
♦ общинските планове за развитие в сферата на транспорта
уместността на провежданите от администрацията действия за постигане на стратегическите цели;
♦ капацитета на общинската администрация да постига устойчивост на резултатите в следствие от изпълнението на проектите;
♦ реалните ползи за местното население в следствие от предприетите действия;
♦ възможностите за развитие на нов управленски цикъл за решения в сферата на мобилността.

Постигнати резултати:

√ Благодарение на предприетите от Община Бургас мерки за ограничаване на трафика в центъра на града, подмяната на автобусния парк на градския транспорт с нискоемисионни превозни средства и подобрената достъпност на градската среда за пешеходци и колоездачи Общината получи положителни оценки по всички показатели и спечели Бронзов приз за екомобилност на града. Наградата беше връчена от ICLEI водещ партньор по проект EcoMobility SHIFT на г-жа Ивелина Стратева, Директор Дирекция „Икономика и стопански дейности“, която представи опита на Община Бургас в планирането, управлението и качествения анализ на транспортните политики, осъществявани от местната власт в рамките на града.

Стойност на инвестицията

Програмата Интелигентна енергия за Европа(IEE)

Бюджет на проекта: 896 149 евро
Собствен принос: 36 609 евро