• 05/05/2020
  • 05/11/2022

Цели на проекта:

Обща цел: Изграждане на съвременна социална инфраструктура в община Бургас, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на мрежата от социални услуги в общината.

Специфични цели:
► Специфична цел 1: Предоставяне на комплекс от социални услуги за лица и деца, жертви на насилие на територията на Община Бургас чрез изграждане на Кризисен център;
► Специфична цел 2:  Осигуряване на подслон и защитена среда за лица и деца, жертви на домашно и други форми на насилие в подкрепа на социалното им включване и реинтеграция на пострадалото лице;
► Специфична цел 3:  Оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране или социално-психологическа помощ на потребителите, подобряване или формиране на умения за социално включване, а когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция;
► Специфична цел 4:  Развитие на общинската социална политика и разширяване на традиционно добрите услуги, които предоставя Община Бургас.

Основни дейности:

♦ Организация и управление на проекта;
♦ „Изграждане на Кризисен център в част от секция А3 и секция Б2 от социални жилища в ПИ с идентификатор 07079.671.334 по КК на гр. Бургас, в УПИ VIII, кв.151 по плана на зона „Д“, ж.к. „Меден рудник“;
♦ Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;
♦ Изпълнение на строителен надзор на обекта и въвеждане в експлоатация;
♦ Информация и публичност на проекта;
♦ Независим одит.

Стойност на инвестицията

Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Бюджет на проекта: 377 828.47 лв.
ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0012-C01