• 25/08/2011
  • 31/10/2015

Какво целим?

Изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, включващ общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.

Реазлизирани дейности

Проектът включва проектиране и изграждане на първа клетка от Регионално депо „Братово – Запад”, монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни станции. Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от близо 400 000 души. На площадките и на трите обекта  е доставено необходимото мобилно оборудване, което да обезпечи нормалната им експлоатация.

Постигнати резултати

  • Преустановяване използването на нелицензираните депа и съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано регионално депо;
  • Осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди депониране;
  • Оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез претоварни станции и високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците на далечни разстояния;
  • Разделно събиране на специфични отпадъци като отработени масла, батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване, утайки от ПСОВ и биоразградими отпадъци, отпадъци от строителна дейност;
  • Компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото;
  • Екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза.

Стойност на инвестицията

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г

Бюджет на проекта: 43 231 121,10 лева

Контакти

Антония Дякова – нач. отдел „Стратегическо развитие“

тел: 0885 89 54 60

e-mail: a.dyakova@burgas.bg